English version Условия за ползване Карта на сайта
 

ERC '2012

Новини

29.04.2024г.

Отчет за 1-во тримесечие по договор между БФДС и ММС за 2024г.

Отчет изразходени средства за 1-во тримесечие по Договора между БФДС и Министерството на Младежта и Спорта за финансиране на ДП Пистолет 2024г
PDF формат
XML формат

25.03.2024г

Договор между БФДС и ММС за финансиране ДП Пистолет за 2024 г.

Осигурено е финансиране за провеждане на Държавно Първенство по Пистолет за 2024г. по "Програма за финансово подпомагане на проекти за развитие на спорта за високи постижения за неолимпийски спортове за 2024 г." на Министерството на Младежта и Спорта.

Договор

25.01.2024

Покана за Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

Покана за Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 25.02.2024 г. от 10:30 часа в заседателната зала на хотел Рая Гардън, гр. Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, парк Света Гора.

При следният Дневен Ред:

1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2023г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2.Доклад на съдийската колегия за 2023 г.
3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2023 г.
4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2023 г.
5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2023 г.
6.Предложения от г-н Калоян Геиргиев за финансиране на Детски национален отбор.
7.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2023 г.
8.Промени в размера на таксата картотека за 2025 год. и членския внос за 2025 год.
9.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2024 г.
10.Приемане на спортен календар на БФДС за 2024 г.
11.Разглеждане молби за членство на спортни клубове в БФДС
12.Прекратяване членство на спортни клубове в БФДС.

Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал.
Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, САМО В СЛУЧАЙ, че съответния клуб не е вписан в Регистъра на Юридически Лица с Нестопанска Цел при Агенция по Вписанията. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (http://www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

06/10/2023

Покана ОС КДС „Саргон” - гр. Русе

Председателят на УС на СНЦ КДС „Саргон” - гр. Русе на основание чл. 15, ал. 2 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на същото на 22.10.2023 г. от 18:00 часа в заседателната зала на х-л „Ювелир” в гр. Русе, ул. „Хаджи Димитър” № 26, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение сдружението да кандидатства за членство в БФДС.
2. Промяна в състава на Управителния съвет.
3. Промени в Устава на сдружението.
4. Други въпроси, поставени на място.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

11/01/2023

Покана за Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

Покана за Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 11.02.2023 г. от 09:30 часа в заседателната зала на хотел Рая Гардън, гр. Велико Търново, адрес: гр. Велико Търново, парк Света Гора.

1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2022г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2.Доклад на съдийската колегия за 2022 г.
3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2022 г.
4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2022 г.
5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2022 г.
6.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2022 г.
7.Промени в размера на таксата картотека за 2023 год. и членския внос за 2024 год.
8.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2023 г.
9.Приемане на спортен календар на БФДС за 2023 г.
10.Избор на членове на Дисциплинарната комисия
11.Разглеждане на предложение за определяне на класификационна система за състезателите на БФДС от г-н Александър Кусев, внесено чрез Председателя на клуб „Булет“ г-н Златомир Миланов
12.Разглеждане на предложение за определеня на рангова система за състезателите на БФДС, внесено от Председателя на клуб "Семпер Прими" г-н Артем Сахаров
13.Разглеждане на предложение за организиране на отборно и клубно награждаване от г-н Александър Кусев, внесено чрез Председателя на клуб „Булет“ г-н Златомир Миланов
14.Разглеждане на предложение за изработка на нов сайт на БФДС, внесено от Председателя на клуб „Левски Любители“ г-н Делян Цветанов
15.Определяне на методика за годишно класиране за 2023г.
16.Изменения и допълнение на Устава на БФДС
17.Изменение и допълнение на действащите Наредби и Правилници на БФДС
-Наредба за състезателната дейност
-Наредба за организиране и провеждане на състезания по динамична стрелба в Република България.
-Наредба за лицензиране на клубовете – членове на БФДС.
-Наредба за реда и условията за участие на състезатели на БФДС в състезания и други мероприятия от международния календар на ИПСЦ.
-Правилник за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелба
-Наредба за дейността на Националната съдийска колегия към БФДС
18.Разглеждане молби за членство на спортни клубове в БФДС
19.Прекратяване членство на спортни клубове в БФДС
Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, САМО В СЛУЧАЙ, че съответния клуб не е вписан в Регистъра на Юридически Лица с Нестопанска Цел при Агенция по Вписанията. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (http://www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

05/01/2023

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КДС 'АЛФА'

ПОКАНА
за общо събрание на КДС''АЛФА''

Управителния съвет на сдружение КДС „АЛФА” гр. София свиква Общо събрание на сдружението от 12.30 часа на 12.02.2023 г. в гр. София 1404, ж.к. Стрелбищe, ул. „Хайдушка гора” No 111 при следния дневен ред:

1. Доклад на УС на КДС''АЛФА'' за 2022г.;
2. Финансов отчет за изминалата 2022г.;
3. Обсъждане на картотеката за 2023г.;
4. Приемане на нови членове;
5. Разни.

гр. София ​Председател на УС на КДС''АЛФА''
05.01.2023 г. ​(Любомира Лалова)

13/01/2022

Покана за Общо Събрание на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 13.02.2022 г. от 11:00 часа в залата на комплекс „КРЕЗ“, адрес: гр. Пазарджик, ул.Христо Касабвелев, комплекс КРЕЗ. При продължаване на извънредната епидемична обстановка и забрана за провеждане на събрания, Общото Събрание ще бъде проведено дистанционно по електронен път, за което пароли ще бъдат разпратени поименно на Членовете на ОС. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2021г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2.Доклад на съдийската колегия за 2021 г.
3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2021 г.
4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2021 г.
5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2021 г.
6.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2021 г.
7.Освобождаване от длъжност на Председателя и членовете на УС на БФДС поради изтичане на мандата на УС според чл. 25, ал.2 и ал.3 от Устава на БФДС.
8.Избор на Председател и членове на УС на БФДС според чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от Устава на БФДС.
9.Промени в размера на таксата картотека за 2022 год. и членския внос за 2023 год.
10.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2022 г.
11.Приемане на спортен календар на БФДС за 2022 г.
12.Определяне на методика за годишно класиране за 2022г.
13.Изменения и допълнение на Устава на БФДС
14.Изменение и допълнение на действащите Наредби и Правилници на БФДС
-Наредба за организиране и провеждане на състезания по динамична стрелба в Република България.
-Наредба за лицензиране на клубовете – членове на БФДС.
-Наредба за реда и условията за участие на състезатели на БФДС в състезания и други мероприятия от международния календар на ИПСЦ.
-Правилник за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелба
-Наредба за категоризация на клубовете - членове на БФДС
-Наредба за дейността на Националната съдийска колегия към БФДС
15.Разглеждане молби за членство на спортни клубове в БФДС
16.Прекратяване членство на спортни клубове в БФДС
17.Други

Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, САМО В СЛУЧАЙ, че съответния клуб не е вписан в Регистъра на Юридически Лица с Нестопанска Цел при Агенция по Вписанията. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

13/01/2022

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КДС АЛФА

Управителния съвет на сдружение КДС „АЛФА” гр. София свиква Общо събрание на сдружението от 12.30 часа на 20.02.2022 г. в гр. София 1404, ж.к. Стрелбищe, ул. „Хайдушка гора” No 111 при следния дневен ред:

1. Доклад на УС на КДС''АЛФА'' за 2021г.
2. Финансов отчет за изминалата 2021г.
3. Обсъждане на картотеката за 2022г.
4. Приемане на нови членове
5. Разни

гр.София
13.01.2022
Председател на УС на КДС''АЛФА''
Любомира Лалова

01/02/2021

ПОКАНА за общо събрание на КДС''АЛФА''

Управителния съвет на сдружение КДС „АЛФА” гр. София свиква Общо събрание на сдружението от 12.30 часа на 07.03.2021 г. в гр. София 1404, ж.к. Стрелбищe, ул. „Хайдушка гора” No 111 при следния дневен ред:


1. Доклад на УС на КДС''АЛФА'' за 2020г.;
2. Финансов отчет за изминалата 2020г.;
3. Осъждане на промяна в състава на Управителния съвет;
4. Обсъждане на картотеката за 2020г.;
5. Разни.

гр.София
01.02.2021 г.

Председател на УС на КДС''АЛФА''
Любомира Лалова

21/01/2021

Покана за Общо Събрание на БФДС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 21.02.2021 г. от 11:00 часа в залата на комплекс „КРЕЗ“, адрес: гр. Пазарджик, ул.Христо Касабвелев, комплекс КРЕЗ. При продължаване на извънредната епидемична обстановка и забрана за провеждане на събрания, Общото Събрание ще бъде проведено дистанционно по електронен път, за което пароли ще бъдат разпратени поименно на Членовете на ОС. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2020г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2.Доклад на съдийската колегия за 2020 г.
3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2020 г.
4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2020 г.
5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2020 г.
6.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2020 г.
7.Промени в размера на таксата картотека за 2022 год. и членския внос за 2022 год.
8.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2021 г.
9.Приемане на спортен календар на БФДС за 2021 г.
10.Определяне на методика за годишно класиране за 2021г.
11.Избор на Председател и Членове на Националната Съдийска Комисия към БФДС
12.Избор на Председател и Членове на Треньорската Комисия към БФДС
13.Изменения и допълнение на Устава на БФДС
14.Изменение и допълнение на действащите Наредби и Правилници на БФДС
-Наредба за организиране и провеждане на състезания по динамична стрелба в Република България.
-Наредба за лицензиране на клубовете – членове на БФДС.
-Наредба за реда и условията за участие на състезатели на БФДС в състезания и други мероприятия от международния календар на ИПСЦ.
-Правилник за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелба
-Наредба за категоризация на клубовете - членове на БФДС
-Наредба за дейността на Националната съдийска колегия към БФДС
15.Разглеждане молби за членство на спортни клубове в БФДС
16.Прекратяване членство на спортни клубове в БФДС
17.Други

Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, САМО В СЛУЧАЙ, че съответния клуб не е вписан в Регистъра на Юридически Лица с Нестопанска Цел при Агенция по Вписанията. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

15/06/2020

Възобновяване на тренировъчната и състезателна дейност

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде Заповед № РД-09-616/15.06.2020 г., която разрешава провеждането на всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер, на открито и закрито в присъствието на публика. От 15 юни допустимата заетост на местата е до 50% от общия капацитет на съоръженията, при настаняане на зрителите най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1.5 м.

08/05/2020

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КДС

ПОКАНА

за общо събрание на КДС''АЛФА''

Управителния съвет на сдружение КДС „АЛФА” гр. София свиква Общо събрание на сдружението от 12.30 часа на 10.06.2020 г. в гр. София 1404, ж.к. Стрелбищe, ул. „Хайдушка гора” No 111 при следния дневен ред:

1. Промяна в Устава на КДС „АЛФА”.
2. Разни.

гр.София
Председател на УС на КДС''АЛФА''
Любомира Лалова
08.05.2020 г.

05/05/2020

Изпит за безопасност

Стрелкoви-тренировъчен комплекс 360° ще проведе изпит по безопасност на Българската Федерация по Динамична Стрелба (БФДС), по правилата на IPSC. Изпитът ще се проведе на 16-и май от 10 часа и ще се води от Красимир Михтиев. За повече информация тел. 0882923320

20/04/2020

COVID-19

Поради продължаване на извънредното положение до 13.05.2020 г. предварително обявените състезания на 26.04.2020, 03.05.2020 и 10.05.2020 г. се отлагат.

26/03/2020

COVID-19

В изпълнение на Заповед на Министъра на Здравеопазването РД-01-154/63.03.2020г. Републиканското Първенство по Гладкоцевно оръжие от Дръжавния Спортен Календар, обявено на 12.03.2020г. се отлага.

14/03/2020

Извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19

В изпълнение на Заповед на Министъра на Здравеопазването РД-01-124/13.03.2020г. състезанието по карабина от Дръжавния Спортен Календар, обявено на 22.03.2020г. се отлага.

08.01.2020

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДСУправителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 08.02.2020 г. от 10:00 часа в залата на р-т "ЛОВНА СРЕЩА", адрес: ул.Тодор Балина 16, Велико Търново при следния дневен ред:

1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2019г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2.Доклад на съдийската колегия за 2019 г.
3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2019 г.
4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2019 г.
5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2019 г.
6.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2019 г.
7.Промени в размера на таксата картотека за 2020 год. и членския внос за 2021 год.
8.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2020 г.
9.Приемане на спортен календар на БФДС за 2020 г.
10.Определяне на методика за годишно класиране за 2020г.
11.Определеня състава и финансиране на националния отбор за Световно Първенство - пистолет 2020 г.
12.Определяне състаа на Комисия, която да изготви предложения за структура, програма и организация за преминаването през обучения според НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ТРЕНЬОРСКИТЕ КАДРИ
13.Изменения и допълнение на Устава на БФДС
14.Изменение и допълнение на действащите Наредби и Правилници на БФДС
-Наредба за организиране и провеждане на състезания по динамична стрелба в Република България.
-Наредба за лицензиране на клубовете – членове на БФДС.
-Наредба за реда и условията за участие на състезатели на БФДС в състезания и други мероприятия от международния календар на ИПСЦ.
-Правилник за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелба
-Наредба за категоризация на клубовете - членове на БФДС
-Наредба за дейността на Националната съдийска колегия към БФДС
15.Разглеждане молби за членство на спортни клубове в БФДС
16.Прекратяване членство на спортни клубове в БФДС
17.Други

Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че съответния клуб не е вписан в Регистъра на Юридически Лица с Нестопанска Цел при Агенция по Вписанията. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

16.09.2019

Състезние пистолет 13.10.2019

Поради технически причини състезанието пистолет, предварително обявено за 13.10.2019г. ще се състои на 03.11.2019г.

03.09.2019

Състезание по карабина на 14.09.2019

Състезанието по карабина, обявено в спортния календар на 14.09.2019 се ОТМЕНЯ.

15/07/2019

Състезание по гладкоцевно оръжие на 04.08.2019

Състезанието по гладкоцевно оръжие на 04.08.2019г. се ОТМЕНЯ.

10/01/2019

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 10.02.2019 г. от 12:00 часа на стрелбище "Етър", адрес: ул. Цар Иван Асен II, N.90, Велико Търново при следния дневен ред:

1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2018г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2.Доклад на съдийската колегия за 2018 г.
3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2018 г.
4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2018 г.
5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2018 г.
6.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2018 г.
7.Промени в размера на членския внос и таксата картотека за 2019 год.
8.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2019 г.
9.Приемане на спортен календар на БФДС за 2019 г.
10.Определяне на методика за годишно класиране за 2019г.
11.Запознаване на членовете на БФДС с промените в Закона за Физическото възпитание и Спорта в сила от 18.01.2019
12.Изменение и допълнение на „Наредба за реда и условията за участие на състезатели на БФДС в състезания и други мероприятия от международния календар на ИПСЦ.“
13. Други

Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че съответния клуб не е вписан в Регистъра на Юридически Лица с Нестопанска Цел при Агенция по Вписанията. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

27/08/2018

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 29.09.2018 г. от 16:30 часа на стрелбище "Прошутър" (GPS координати 42.541636, 25.642975), село Шаново, обл. Стара Загора при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2017 г.
2.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2018 г.
3.Изменение и допълнение на Правилника за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелбa
4. Други

Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че има промяна в обстоятелствата, вписани в съответния регистър при съда в последните шест месеца. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Липсата на промяна в обстоятелствата по регистрацията на съответните клубове се удостоверява с Декларация /свободен текст/, подписана от Председателя на Клуба, и представена в оригинал. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

23/05/2018

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС


Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 24.06.2018 г. от 17:30 часа в конферентна зала, намираща се на ул. „Александър Стамболийски“ N.1, сграда на Научно-Техничските Съюзи гр. Плевен, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2017 г.
2.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2018 г.
3.Изменение и допълнение на Правилника за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелбa
4. Разглеждане молба за членство на Спортен Клуб 360 градуса
5. Други


Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че има промяна в обстоятелствата, вписани в съответния регистър при съда в последните шест месеца. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Липсата на промяна в обстоятелствата по регистрацията на съответните клубове се удостоверява с Декларация /свободен текст/, подписана от Председателя на Клуба, и представена в оригинал. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

07/11/2017

Състезание в Йоанина, Гърция. 04.11.2017

На проведеното състезание от 3-то ниво в Йоанина, Гърция на 04.11.2017 нашият състезател Иван Стоев завоюва 1-вото място, както и Златен Президентски медал в дивизия "Стандарт".

01/11/2017

Покана за Общо Събрание на БФДС

П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА”, гр. София, свиква Общо Събрание на сдружението на 02.12.2017 г. от 11:00 часа в конферентна зала No.5 на Парк-Хотел “Москва”, гр. София, ул. “Незабравка” No.25, при следния дневен ред:


1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2017г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.
2.Доклад на съдийската колегия за 2017 г.
3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2017 г.
4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2017 г.
5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2017 г.
6.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2017 г.
7.Промени в размера на членския внос и таксата картотека за 2018 год.
8.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2018 г.
9. Разглеждане молба за членство на СК “Премиум”
10.Приемане на спортен календар на БФДС за 2018 г.
11.Определяне на методика за годишно класиране за 2018г.
12.Изменение и допълнение на УСТАВА на БФДС.
13.Изменение и допълнение на действащите Наредби на БФДС.
-Наредба за картотекиране и трансфер на състезатели в БФДС.
-Наредба за организиране и провеждане на състезания по динамична стрелба в Република България.
-Наредба за лицензиране на клубовете – членове на БФДС.
-Наредба за реда и условията за участие на състезатели на БФДС в състезания и други мероприятия от международния календар на ИПСЦ.
- Приемане на Дисциплинарен Правилник на БФДС.
14. Други


Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Председателя на БФДС при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Председателя на БФДС при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че има промяна в обстоятелствата, вписани в съответния регистър при съда в последните шест месеца. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Липсата на промяна в обстоятелствата по регистрацията на съответните клубове се удостоверява с Декларация /свободен текст/, подписана от Председателя на Клуба, и представена в оригинал. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

30/10/2017

Призьори от проведеното на 29/10/2017 Републиканско първенство по карабина

Дивизия Опън семи-ауто, генерално класиране

1. Николай Николов
2. Александър Кусев
3. Методи Марков

Дивизия Опън семи-ауто, сеньори

1. Валентин Лупов
2. Любомир Енчев
3. Димитър Димитров

Дивизия Стандарт, генерално класиране

1. Иван Стоев
2. Гено Андреев
3. Иван Христосков

Дивизия Стандарт, сеньори

1. Рубен Кохи
2. Тодор Павлов
3. Георги Кольов

САО отборно

1. Отбор Динамик 2 САО
- Николай Николов
- Александър Кусев
- Никола Пепелишев
- Георги Георгиев

2. Отбор Гранд Тийм Опън
- Методи Марков
- Никола Топалов
- Тихомир Тричков
- Красимир Михтиев

3. Отбор Десант 68 САО
- Тодор Терзийски
- Георги Минчев
- Пламен Николов
- Васил Ташев

САС отборно

1. Десант68-2
- Иван Татарски
- Георги Мянков
- Момчил Костов
- Гроздан Найдов

2. АРЕС
- Игнат Петров
- Христо Борисов
- Пламен Кузмов
- Тодор Павлов

3. Десант68-1
- Владимир Любенов
- Георги Ангелов
- Божидар Бойков
- Георги Маринов

23/10/2017

Призьори от проведеното на 23/10/2017 Републиканско първенство по гладкоцевно оръжие

Дивизия Опън, генерално класиране
1. Красимир Михтиев
2. Калоян Георгиев
3. Светослав Ефтимов

Дивиизия Опън, сеньори
1. Красимир Михтиев
2. Дончо Дончев
3. Методи Ботровлиев

Дивизия Стандарт, генерално класиране
1. Георги Георгиев
2. Людмил Милов
3. Николай Скипарнов

Дивизия Стандарт Мануал
1. Николай Николов
2. Илиян Илиев
3. Методи Марков

23/10/2017

Републиканско първенство на Сърбия по пистолет

На проведеното на 23/09/2017г. Републиканско първенство на Сърбия по пистолет нашите състезатели заеха следните места:

Дивизия Опън
1-во място Александър Кусев
14-то място Кольо Дочев

Дивизия Продукция
50-то място Борислав Сариев
64-то място Павлин Тодоров

Дивизия Стандарт
12-то място Иван Стоев

16/10/2017

Републиканско първенство на Гърция гладкоцевно оръжие

На проведеното на 15/10/2017 г. Републиканско първенство на Гърция за гладкоцевно оръжие нашите състезатели заеха следните призови места

Standard Manual Division
1-во място Николай Николов

Standard Division
2-ро място Георги Георгиев

23/09/2017

Републиканско първенство на Гърция по пистолет

На проведеното на 23/09/2017г. Републиканско първенство на гърция по пистолет нашите състезатели заеха следните места:

Дивизия Продукция

3-то място Артьом Сахаров
18-то място Борислав Сариев

Дивизия Стандарт

2-ро място Иван Стоев
76-о място Светослав Вушев

Дивизия Опън

12-то място Кольо Дочев

19/09/2017

Агенция Фокус: Представители на две български стрелкови федерации почетоха паметта на загиналите български войни на връх Каймак - Чалан

София. Почетохме паметта на загиналите български войни на връх Каймак – Чалан. Това съобщи за Агенция „Фокус“ Иван Бързилов, председател на Българска Т-Клас федерация. „Заедно с председателя на Българската федерация по динамична стрелба Мариян Петков организирахме съвместна инициатива на двете стрелкови федерации и почетохме паметта на загиналите български войни на връх Каймак-Чалан.

Още ...

10/09/2017

Класиране от Световното първенство по пистолет 2017, Франция

Дивизия Продукция
25. Артьом Сахаров, 87.6169%
331. Емил Димитров, 59.1268%

Дивизия Опън
102. Александър Кусев, 72.5423%
162. Никола Топалов, 66.8536%
255. Никола Пепелишев, 57.7057%

17/07/2017

Призьори от проведеното на 16/07/2017 Републиканско първенство по пистолет

Дивизия Класик, генерално класиране
1. Методи Марков
2. Тихомир Тричков
3. Димитър Атанасов

Дивизия Класик, сеньори
1. Методи Ботровлиев
2. Тодор Павлов

Дивизия Опън, генерално класиране
1. Алексанър Кусев
2. Никола Топалов
3. Никола Пепелишев

Дивизия Опън, сеньори
1. Трифон Гатев
2. Здравко Запрянов

Дивизия Продукция, генерално класиране
1. Росен Христов
2. Златомир Миланов
3. Константин Петров

Дивизия Продукция, жени
1. Йоана Щерева
2. Любомира Тошева
3. Анелия Гидикова

Дивизия Продукция, сеньори
1. Камен Паунов
2. Огнян Жеков
3. Милен Костадинов

Дивизия Револвер, генерално класиране
1. Николай Николов
2. Емил Апостолов
3. Пламен Пеловски

Дивизия Револвер, сеньори
1. Емил Апостолов
2. Пламен Пеловски
3. Йордан Марков

Дивизия Стандарт, генерално класиране
1. Иван Стоев
2. Димитър Мангъров
3. Цанко Близнаков

Дивизия Стандарт, сеньори
1. Джон Петерсън
2. Станислав Андреев
3. Трайчо Трайков

11/06/2017

Призьори от проведеното на 11/06/2017 Републиканско Първенство по еърсофт

Дивизия Опън:
1. Калоян Георгиев
2. Стефани Исаева
3. Илиян Цветански

Дивизия Продукция, младша възраст:
1. Димитър Митов
2. Боян Спасов
3. Александър Боев

Дивизия Стандарт, младша възраст
1. Веско Колев
2. Алексис Везенков
3. Кристиан Иванов

22.03.2017

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на БФДС

На 23.04.2017 г. (неделя) в Парк хотел "Москва" - гр. София ще се проведе извънредно общо събрание на БФДС със следния дневен ред:
1. Вземане на решение за разграничаване от действията на представители на клубове и други официални лица на БФДС във връзка с участието им в мероприятия на спортната полицейска организация на Ливан. Доклад на УС на БФДС
2. Избор на членове на Управителния съвет на БФДС, включително Председател на Управителния съвет, Регионален Директор на ИПСЦ и Секретар на БФДС.

Подробностите: тук.

24.01.2017

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА, гр. София, свиква Общо събрание на сдружението на 26.02.2017 г. от 11:00 часа в зала за обучения на Стрелбище Етър, гр.Велико Търново, ул.Цар Иван Асен II №90, при следния дневен ред:1.Доклад на УС на БФДС за дейността за 2016г., включително за участията на български състезатели на международни турнири.2.Доклад на съдийската колегия за 2016 г.3.Доклад за дейността на Дисциплинарната комисия за 2016 г.4.Доклад за дейността на Треньорския съвет за 2016 г.5.Доклади от клубовете – членове на БФДС за спортно – състезателната 2016 г.6.Приемане на годишния финансов отчет на БФДС за 2016 г.7.Приемане на годишен бюджет на БФДС за 2017 г.8.Промени в състава на УС и избор на Секретар на БФДС.9.Промени в състава на Дисциплинарната комисия.10.Промени в състава на Треньорския съвет.11.Изменение и допълнение на УСТАВА на БФДС.12.Изменение и допълнение на действащите Наредби на БФДС.-Наредба за картотекиране и трансфер на състезатели в БФДС. -Наредба за организиране и провеждане на състезания по динамична стрелба в Република България. -Наредба за лицензиране на клубовете – членове на БФДС.-Наредба за реда и условията за участие на състезатели на БФДС в състезания и други мероприятия от международния календар на ИПСЦ.13.Изменение и допълнение на Изпит по безопасност на БФДС.14.Приемане на спортен календар на БФДС за 2017 г.15.Определяне на методика за годишно класиране за 2017г.16.Приемане на решение за освобождаване от членски внос на клубове, редовни членове на БФДС за 2017г. 17.Промени в размера на членския внос и таксата картотека за 2018 год.18.Други. Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, нотариално заверено, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Регионалния директор на ИПСЦ при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Регионалния директор на ИПСЦ при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че има промяна в обстоятелствата, вписани в съответния регистър при съда в последните шест месеца. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Липсата на промяна в обстоятелствата по регистрацията на съответните клубове се удостоверява с Декларация /свободен текст/, подписана от Председателя на Клуба, и представена в оригинал. бщото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация.

10.01.2017

ПОКАНА за годишно събрание на КДС АЛФА. Управителния съвет на сдружение КДС АЛФА, гр. София свиква Годишно събрание на сдружението на 12.02.2017 г. от 12.30 ч. в залата на стрелбище THE GYM, гр. София, ул.Хайдушка гора No 111 при следния дневен ред: 1. Доклад на УС на КДС АЛФА за 2016г.; 2. Финансов отчет за изминалата 2016г.; 3. Обсъждане на промяна в състава на Управителния съвет;4. Обсъждане на картотеката за 2017г.;5. Обсъждане на клубни тренировки;6. Приемане на нови членове;7. Изключване на членове;8. Разни.

06.05.2016

Общо събрание на БФДС

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БФДС Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА, гр. София, свиква Извънредно Общо събрание на сдружението на 19.06.2016 г., от 11:00 часа, в гр. София, ул. Тодорини кукли № 47, Стадион Герена, при следния дневен ред: 1. Промяна седалището и адреса на управление на БФДС; 2. Приемане на Наредба на Сдружението за участие на български състезатели – членове на БФДС в състезания извън територията на Република България; 3. Разглеждане на документите и прием на нов кандидат член на БФДС; 4. Предложение за изключване на СК „Седемте Хълма“ при следните мотиви: уронване на престижа на БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА (БФДС) пред държавен орган, а именно: Община Пловдив, Дирекция „Спорт и младежки дейности“, което от своя страна прави по-нататъшното му членство във Федерацията несъвместимо; 5. Обсъждане и вземане на решение по входираната жалба от СК „Седемте хълма“ – изх. № 06/18.04.2016 година. Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе 30 минути преди обявения начален час на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи изрично пълномощно, нотариално заверено, представено в оригинал. Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Регионалния директор на ИПСЦ при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Регионалния директор на ИПСЦ при регистрацията и удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния съд - в оригинал или в официално заверен препис, само в случай, че има промяна в обстоятелствата, вписани в съответния регистър при съда в последните шест месеца. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Липсата на промяна в обстоятелствата по регистрацията на съответните клубове се удостоверява с Декларация/свободен текст/, подписана от Председателя на Клуба, и представена в оригинал. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове. Настоящата покана за свикване на ОС е публикувана на интернет страницата на БФДС (www.ipscbg.org) и на адреса по регистрация. УС на БДФС: 05.05.2016 г.

23.03.2016

Общо събрание на БФДС

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА, гр. София, свиква Извънредно Общо събрание на сдружението на 23.04.2016 г. от 19:00 часа в гр.Велико Търново, бул. „България“ 7, при следния дневен ред: 1. Запознаване на членовете на ОС с решението за изключване на СК –Седемте хълма и всичко свързано със случа Поканват се всички членове на Сдружението да вземат участие в Извънредното Общо събрание.Регистрацията за участие в Общото събрание ще се проведе от 18:30 часа до 18:50 часа преди началото на събранието. Членовете на Сдружението се представляват от Председателите на клубове или от други упълномощени лица, притежаващи надлежно писмено пълномощно в оригинал Пълномощниците трябва да представят съответните писмени пълномощни на Регионалния директор на ИПСЦ при регистрацията. Председателите на клубове и/или пълномощниците представят на Регионалния директор на ИПСЦ при регистрацията и удостоверение за актуално състояние в оригинал, издадено от съда по регистрацията, само в случай че има промяна в обстоятелствата, направени в последните три месеца. Оригиналите на удостоверенията за актуално състояние се прилагат към документите на Общото събрание. Общото събрание ще бъде законно, ако присъстват повече от половината от всичкичленове. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе от 20:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

20.03.2016

Първи медеали за региона

На 20.03.2016 се проведе първото за сезона Международно състезание от трето ниво в дисциплина Пушка във Фарсала, Гърция. Националните ни състезатели пожънаха безусловен успех с три медала: Иван Христосков - първо място и златен президентски медал Standard Manual, Георги Георгиев - първо място Modified и Николай Николов - второ място Open.

05.01.2016

Общо събрание на БФДС

На база решение на ОС от 21.11.2015г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА, гр. София, свиква Общо събрание на сдружението на 06.02.2016 г. от 11:00 часа в конферентна зала на хотел Лайпциг, гр.Пловдив, бул. „Руски“ 70. Покана и дневен ред : [РЕШЕНИЕ]

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

Скъпи стрелци, партньори, симпатизанти и приятели, Българска Федерация по Динамична Стрелба ви желае мирни и топли Коледни празници и щастливо посрещане на Новата спортна 2016 година. Предстоят ни участия в Европейско първенство, множество международни състезания и републикански предизвикателства, на които състезателите ни ще пожънат успех! Пожелаваме щастие, късмет и любов на семействата ви. Успех на всички ни в борбата, която водим за правото си да практикуваме любимия ни спорт и хоби! Нека новата година ни донесе много ППП и мигове заедно! Нека бъдем заедно и се множим през 2016!

Позицията на БФДС срещу забраната

След внесеното предложение за ограничения в притежаването на оръжия от цивилни лица в Европа, БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДИНАМИЧНА СТРЕЛБА проведе ОС на всички членове на което бе връчен мандат на председателя на федерацията Михаил Витанов, да представи позицията ни. В изпълнение на този мандат бе създадена работна група, в чиито състав се включиха Живко Антонов, Александър Иванов, Никола Пепелишев, Красимир Михтиев и други активни членове,които се обърнаха към членове на Европейския парламент от Република България (Джамбазки,Ковачев,Паунова). На първото заседание на Евро парламента на 25.11.2015г, г-н Ангел Джамбазки запозна колегите си с позицията на БФДС: „На 18 –ти ноември 2015г. с № IP-15-6110 от г-жа Елжбета Бенковска -Комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишленост, предприемачество и МСП бе внесено предложение за промяна на Директива 91/477/EEC . http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_en.htm. С така цитираното по – горе искане за промени, най-общо се иска: - Забрана на цивилни граждани да притежават полуавтоматични оръжия попадащи в категория В на Директива 91/477/EEC в страни-членки на ЕС. - Сигнални и алармени /звуков и светлинен ефект/ оръжия да се включат в директива 91/477/EEC, като се приравнят на огнестрелни оръжия. - Общи правила относно маркировките върху оръжия и части за дезактивиране. - Ограничаване на продажбите по интернет. - Привеждане на националните бази данни и обмен на информация. Като отчитаме, необходимостта от засилен контрол върху оборота на огнестрелни оръжия, с оглед на последните събития от 13.11.2015г. в Париж, проявяваме разбиране за исканите промени по отношение на: „Общи правила относно маркировките върху оръжия и части за дезактивиране“ „Привеждане на националните бази данни и обмен на информация“ В същото време, категорично изразяваме своето несъгласие, да се използва конюктюрата на момента и под благовидния на пръв поглед предлог за борба с тероризма и повишаване сигурноста на европейските граждани, да бъдат наложени тежки ограничения и рестрикции по отношение на същите тези граждани. На първо място е така поисканата промяна в разпоредбите на Директива 91/477/EEC за забрана на цивилни граждани в страни-членки на ЕС, да притежават полуавтоматични оръжия попадащи в категория В на Директива 91/477/EEC. Така описаните огнестрелни оръжия, към днешна дата, се притежават от стотици хиляди европейски граждани, за територията на Република България това са приблизително 50 /петдесет/ процента от всички притежавани за самоохрана, лов спорт и колекционерски огнестрелни оръжия. Считаме, че така внесените искания за поправки в Директива 91/477/EEC по отношение на оръжията попадащи в категория В, са необмислени, ненавременни, не кореспондират с основната цел на исканите промени. Те са обидни и много опасни за европейските граждани и обслужват дребнави популискти идеи и ограничени кръгове от политически интереси. Така исканите промени по своята същност биха довели до: - Лишаване на законопослушни, неосъждани, психически здрави и изрядно заплащащи своите фискални задължения европейски граждани от правото да притежават огнестрелни оръжия за лов, спорт и самоохрана, така описания профил на собствениците на оръжия е основан на минималните изисквания за получаване на разрешително за притежаване на огнестрелно оръжие на територията на ЕС, очевидно е че тази хора са основна част от европейското общество. - Отнемането на огнестрелните оръжия от европейските граждани, спазващи закона, чрез налагане на исканата във така внесеното предложение за забрана, ще ги лиши от правто на лов, правото им на спрот и правото им да защитават собствения си живот, този на своите близки и живота на останалите граждани на ЕС. - Забраната за притежаване на огнестрелни оръжия от законопослушните европейски граждани получили разрешение за закупуване и притежаване на огнестрелни оръжия по установения за това законов ред, който е ясно регламентиран и строго спазван във всяка една европейска държава, включително и в Република България, по никакъв начин не ограничава достъпа на терористични организации до огнестрелни оръжия, тъй като същите не използват за извършвене на своите престъпления, придобити по законен път /при спазване на нормативната уредба/ огнестрелни оръжия и боеприпаси.С оглед на изложеното, очевидно искането за ограничението за притежаване на огнестрелни оръжия, ще засегне не терористичните организации и техните членове, а колкото и да е парадоксално, техните жертви, а именно спазващите законите европейски граждани. - Искането за налагане на забрана за легално притежаване на огнестрелните оръжия, с цел ограничаване на доспъпа до него от терористи, така формулирано, приравнява всички легални собственици на огнестрелно оръжие на терористи и масови убийци или най-малко ги квалифицира като техни помагачи и снабдители с оръжие, подобна квалификация е изключително долнопробна и обидна за всички собственици на огнестрелно оръжие в ЕС. - Ако така исканите поправки влязат в сила, ще бъдат нанасени непоправими щети на важни исторически артефакти, на оръжия от музейни и колекционни сбирки, които са част от националната памет и богатство, както на Европа, така и на всяка една държава. - При влизане в сила на исканите поправки, отделните държави ще трябва да приемат да извършат сериозни финансови разходи по обезщетяване на собствениците на огнестрелни оръжия, които ще бъдат извзети, но това е нищо по сравнение с финасовите разходи, които ще трябва да заплатят самите собственици на оръжие, въднъж заплатили данъци върху паричните средства с които са закупили оръжието и повторно отново със средства от техните данъци ще бъдат извършени действията по извземване и унищожаване на същото това оръжие. - За извземване на оръжието от неговите легални собстеници, държавите членки ще трябва да отделят занчителни човешки, финансови и логистични русурси, които с нищо няма да подпомогнат борбата срещу тероризма, напротив ще отслабят натиска срещу терористичните организации. Що се отнася до искането за промени в Директива, касаещо: „Ограничаване на продажбите по интернет“, дори не считаме за необходимо да бъде подлагано на коментар, тъй като оръжие и основни части за него не могат да бъдат легално закупени онлайн. С оглед на изложеното по-горе считаме, че така направените предложения за „Забрана на цивилни граждани да притежават полуавтоматични оръжия попадащи в категория В на Директива 91/477/EEC в страни-членки на ЕС“. следва да бъдат отхвърлени категорично и изцяло. Правителствата на Чехия и Финландия декларираха, че няма да приложат ограниченията за притежание на оръжя на териториите си. Приложения 1. Петиция срещу забраната: https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?recruiter=429830466&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 2. Доклад на комисията до Европейския парламент и съвета.Брюксел, 26.7.2012 СОМ(2012) – „Възможни предимства и недостатъци от съкращаването броя на категориите огнестрелни оръжия на две такива (забранени оръжия или оръжия, подлежащи на разрешителен режим) с цел по-добро функциониране на вътрешния пазар за въпросните продукти, посредством евентуално опростяване.” http://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=bg&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&or0=DN%3D52012DC0415*%2CDN-old%3D52012DC0415*&qid=1448343573001&type=advanced&DTA=2012&locale=bg 3. Реакцията на Испания: http://www.europapress.es/comunicados/sociedad/noticia-comunicado-anarma-posiciona-contra-desarme-legitimos-usuarios-armas-propuesto-comision-europea-20151119161607.html 4. Българска Федерация по Динамична Стрелба: Лицензиран спорт към МФВС от 2009г, Домакинствали сме Европейско първенство с карабини през 2012г в гр.Велико Търново.Провели сме над 20 международни турнири с пушка, карабина и пистолет с множество участници от цял свят. Имаме медали от световни и европейски първенства. http://ipscbg.org/index.php?l=bg&p=ipsc_bulgaria&sid=0384e0b7e6bcd6d3eb6e640

21.11.2015

Забрана на оръжията в Европа

На 18.11.2015г. с № IP-15-6110 бе внесено предложение за промяна на Директива 91/477/EEC. ЕС иска да забрани почти всички оръжия - за самоотбрана, спорт, лов, колекционерски и служебни цели. Ще останат само някои еднозарядни и болтови оръжия. С така цитираното по – горе искане за промени, най-общо се иска забрана на цивилни граждани да притежават полуавтоматични оръжия попадащи в категория В на Директива 91/477/EEC в страни-членки на ЕС. Започната е петиция срещу това. Моля подпишете се. Не позволявайте абсурда на ЕС: да се бори с тероризма, като разоръжи жертвите! Линк към петицията

21.11.2015

Годишни награди на БФДС

На 21.11.2015г.в гр.София се проведе церемонията по връчването на годишните награди на БФДС за 2015 год.Наградени бяха всички шампиони и клубове, за постигнатите от тях резултати през годината.

12.09.2015

IPSC приложение

На 39-та асамблея на IPSC, провела се в град Конселве, Италия, бе представена новата апликация. Тя интегрира цялата налична информация от сайта на Конфедерацията и е достъпна за Андроид и Айфон.Проектът е в самото си начало и все още чисти някои забележки, но предлага на потребителите много по-лесен достъп до информацията. Тя е отговор на непрестанното увеличаване на потребителите на сайта, чрез мобилни устройства, което към момента е над 60%.Тестовете ни и обмяната на мнения със създателите и, ни увериха, че има бъдеще. Опитайте и споделете мнението си и вие! МВ

24.05.2015

Празнични медали от Ниш

Националните ни състезатели увенчаха празника 24 май с медали от традиционният турнир в град Ниш - Сърбия. Както всяка година и тази българският отбор бе най-многочислен сред гостите.След доста оспорвана надпревара с елита на Сърбия и Черна гора спечелихме златни медали в дивизия "Open" (Н.Топалов) и в категория жени (К.Петкова). Из между деветте отбора в дивизия "Production" националите ни заеха второ място, побеждавайки тези на специалните подразделения на САЙ, полицията и жандармерията. Решаващ за това класиране се оказа резултатът на Артем Сахаров, който извоюва среброто в дивизията. Третият сребърен медал донесе сеньорът в "Standard" Станислав Андреев. Макар и извън зоната на медалите, отлично представяне направиха и З.Миланов, Г.Томов и И.Камоев. Отлично построените сцени, благосклонноста на времето и работата на екипа само допълниха доволството на всички ни от поредното топло посрещане.

22.03.2015

Злато и в Шотгъна

Националите ни продължават да печелят медали в хода на подготовката си за тазгодишното световно първенство в Италия. На поредното международно състезание по пушка в Гърция Николай Николов донесе втория за България златен президентски медал за 2015г. Георги Георгиев завърши четвърти в дивизия стандарт, само на крачка от медал.

Първи президентски медал

Стрелците от националният ни отбор спечелиха първи златен президентски медал на международен турнир "Budo Cup Eleftheria 2015" в Гърция. Росен Христов завърши първи в дивизия пистолет - Производствена. Димитър Мангъров остана на крачка от медал в Стандарта.

Отличен старт на сезона

Българските стрелци започнаха сезона с медал и отлични класирания. На провелото се в гърция международно състезание "Budo Cup Eleftheria 2015" Иван Христосков завоюва сребърен медал в дивизия пушка SM. В дивизия Стандарт на крачка от медал остана Николай Николов, а Георги Георгиев зае шесто място. С представянето си националите ни заявиха готовността си за предстоящото световно първенство тази есен.

21.02.2015

БФДС връчи годишните си награди

Българска Федерация по Динамична Стрелба връчи годишните си награди за 2014 г. във всички дивизии и категории на церемония, състояла се в Парк Хотел Москва. Наградени бяха представителите на 12 клуба от цялата страна.

21.01.2015

Покана за редовно общо събрание на БФДС

На 21.02.2015 г. в Парк хотел "Москва" - гр. София ще се проведе редовно общо събрание на БФДС. Подробностите: тук.

17.11.2014

Покана за Общо събрание на БФДС

На 19.12.2014 г. в Парк хотел "Москва" - гр. София ще се проведе общо събрание на БФДС. Подробностите: тук.

13.11.2014

Покана за Общо събрание на БФДС

На 14.12.2014 г. в хотел "Езерото" - гр. Стара Загора ще се проведе общо събрание на БФДС. Подробностите: тук.

Световното започна

Тъй дълго очакваното световно първенство по динамична стрелба започна с церемония в традиционен стил. Редуцираният ни национален отбор пристигна и започна подготовка за първите си сцени. Благодарение на секретаря на БФДС любителите на IPSC ще научаваме подробностите от първо лице.Успех на всички!

07.09.2014

IPSC мост между вековете

Дъждовна мъгла бе обвила останките от римската крепост Феликс Румолина и стаилия се до нея град Зайчар, когато стрелците от националния ни отбор започнаха да пристигат за традиционния турнир на местния IPSC клуб. Насторението бе ведро и усмивките ни срещнаха прегръдките на домакините, за пореден път доказвайки силата на най-голямата религия в света – спорта. Преди малко повече от век земята по която стъпвахме е била пропита с кръвта на зайчарци, опитали се да върнат града в пределите на България, а днес братското отношение започна от граничните и полицейски власти на двата пункта, които въпреки огромния трафик от гастарбайтери положиха максимални усилия и облекчиха преминаването ни, изпращайки ни с пожелания за добро класиране. Нямаше разлика от коя страна се намирахме. Над седемдесет стрелци от четири държави се събрахме в надпревара на умения не един срещу друг, а рамо до рамо с поглед в една посока. Макар и спортния календар да е много натоварен със събития, за пореден път си пролича, че усещането ни да бъдем заедно липсва на всички. Традиционните гозби, сготвени лично от домакина ни Бобан Бошкович събраха на една маса приятели, познати, непознати и неприятели, които като едно голямо семейство до късно разговаряхме на приглушения фон на провеждащия се фолклорен фестивал на града. Утрото ни представи предизвикателни сцени на уникалния терен. Макар и участниците да не бяха толкова много борбата в основните дивизии бе ожесточена. Най-добрите ни стрелци любопитно се подредиха един след друг между пето и седмо място съответно заети от Росен Христов, Артем Сахаров и Златомир Миланов. Тежка засечка отпрати Пламен Костадинов на нетипичното за него четиринадесето място. Макар и да нямахме представители в три от дивизиите отново се отличихме с медали. Георги Томов постигна сребро в Стандарт, а Станислав Андреев – бронз при сеньорите. В отборите стрелците ни от производствената дивизия завоюваха второ място, след водените от балканския шампион (Л.Момчилович) сръбски командоси. В заключение можем определено да запомним Зайчар, като турнира с най-много положителни емоции и приятелско настроение в съседните ни земи. МВ

18.08.2014

Осмата Делта окичи националите ни с нови медали

Осмото издание на турнира Делта къп в Белград донесе поредните 4 медала на националите ни. Един от най-силните турнири на Балканите бе посетен от 23 български състезатели, представили ни във всички дивизии. Сребърен и бронзов медал при револверите спечелиха съответно Николай Николов (Динамик) и Илия Йонков (Етъп ИПСЦ). Трето място в категория сеньор на дивизия стандарт завоюва Господин Желев (Динамик). С бронз се окичи и отборът ни в същата дивизия, в състав: Иван Стоев, Георги Томов, Димитър Мангъров и Румен Кривицки. За съжаление най-сериозните ни претенденти за класиране Кристина Петкова и Никола Топалов не можаха да вземат участие. Включилите се над 200 стрелци от цяла Европа в надпреварата показаха и тенденциите в развитието на дисциплината, в навечерието на световното първенство. Хегемонията на Русия в пистолетните турнири започна да дава своето отражение в детайлите, както при съдийските решения, така и в организацията. До къде ще стигне това и ще съумее ли Международната конфедерация да запази автономност в решенията си, предстои да видим през следващата година. МВ

11.08.2014

Унгарски бронз при карабините

В периода 9.08.-10.08.2014г отбора на БФДС представи по един изключителен начин страната ни на провелия се турнир "BÜKK MOUNTAIN RIFLE OPEN", където Иван Стоев завоюва бронзов медал в дивизия SSA (стандарт семи-ауто), отстъпвайки единствено на Идланд Свере и Мика Ристе, имена добре познати не само на континента. Иван Христосков и Николай Николов направиха много добро представяне в дивизия OSA. Взелите участие над сто състезатели от 17 европейски държави, бяха дошли да видят изграждащото се стрелбище в град Егер, което ще бъде домакин на следващото Европейско първенство по карабина през 2015г. Техническият секретар на дисциплината г-н Тим Андресен заяви, че след провелото се във Велико Търново последно европейско първенство през 2012г. летвата е много високо вдигната и ще се положат усилия от страна, както на домакините, така и на Конфедерацията за надграждане. Успоредно с това, Михаил Витанов , в качеството си на представител на БФДС проведе срещи с Регионалния директор на Австрия г-н Марио Кнерингер, с МД (и основен кандидат за МД на ERC-2015) г-н Золтан Винце, както и с делегатите на IROA, на които бяха дискутирани резултатите и опита от Европейското първенство в България, предложените от БФДС промени в международния правилник за карабина, както и бъдещи гостувания и мероприятия в региона ни. На турнира добро представяне взе и Велко Каракановски, който се състезава за Австрия, поради постоянното си жителство там. Тези резултати поставят републиканския шампионат на нов старт преди последния кръг за годината, който ще се проведе на 22.09.2014г. в Беляковец. МВ

21 Януари 2014г.

Покана за ОС

На 22.02.2014 г. в хотел "Премиер" - гр. Велико Търново ще се проведе общо събрание на БФДС. Подробностите: тук.

15 януари 2013 г.

Покана за ОС

На 02 март 2013 г. в хотел "Премиер" - гр. Велико Търново ще се проведе общо събрание на БФДС. Подробностите: тук.

21 декември 2012 г.

Министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна с ръководството на Българската федерация по динамична стрелба

Министърът на отбраната Аню Ангелов прие днес, 21 декември, ръководството на Българската федерация по динамична стрелба.

Председателят на федерацията по динамична стрелба Иван Бързилов изрази благодарност към ръководството на Министерството на отбраната за предоставянето на военния учебен полигон "Беляковец" край Велико Търново, на който през юли тази година беше проведено Европейското първенство по динамична стрелба. "Това е нагледен пример за ползотворно публично-частно партньорство", заяви той и допълни: "С наши средства и "ноу-хау" изградихме на полигона 30 съоръжения по всички световни стандарти и асфалтирахме пътя от селото до полигона. За тези наши усилия федерацията получи международното признание за организацията и провеждането на Европейското първенство по динамична стрелба". Така модернизираният полигон остава на ведомството и на него ще продължават да тренират българските военнослужещи.

Министър Ангелов изрази увереност, че партньорството с федерацията ще се развива и в бъдеще. "Ще продължим да изграждаме в армията спортни военни клубове по динамична стрелба, които да тренират съвместно със състезателите от федерацията", каза той и посочи, че изградените съоръжения на полигона край Велико Търново са важни за повишаване качеството на обучението на курсантите и надграждането на способности на военнослужещите от Специалните сили на армията.

В израз на доброто сътрудничество Иван Бързилов връчи на министъра на отбраната Аню Ангелов благодарствена грамота и плакет на федерацията по динамична стрелба.

На срещата присъстваха още началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, постоянният секретар на отбраната Николай Милков, началникът на политическия кабинет Йордан Божилов, директорът на дирекция "Инфраструктура на отбраната" Иван Пейков, републиканският шампион по динамична стрелба Росен Христов и членове на Българската федерация по динамична стрелба.

16 ноември 2012 г.

Българска Федерация по Динамична Стрелба за първи път бе представена, като участник в международната конференция на катедра „Психология, педагогика и социология” към НСА.

Ежегодният научен форум „Личност. Мотивация. Спорт” на катедра Психология, педагогика и социология на Национална спортна академия „Васил Левски” се проведе на 16 ноември 2012 г. Приветствия към участниците във форума отправиха доц. Пенчо Гешев, ректор на НСА и проф. Даниела Дашева, зам.-ректор по научна, проектна и международна дейност. На събитието присъстваха и зам.-ректорите проф. Димитър Михайлов и доц. Николай Изов, както и д-р Пламен Димитров, председател на Дружеството на психолозите в България. Статистиката очертаха общо 75 доклада (сред тях 19 чуждестранни изследователи). БФДС бе представена с доклад "Методика на тренировката по динамична стрелба с пистолет", изготвен и представен на аудиторията от Любомира Тошева (нац. треньор на БФДС) и Михаил Витанов (предс. на НКПС "Динамик"). Освен конкретиката на темата, доклада в едно с мултимедийната презентация запозна присъстващите с историята и същноста на динамичната стрелба. Новият за аудиторията спорт предизвика интерес и множество въпроси от преподавателите в НСА. Участието в научната конференция за пореден път показа мащаба на развитието на БФДС и предизвика огромно любопитсво и интерес към постигнатите резултати от ръководството на региона, които контрастират с нивото на родния спорт.

24 септември 2012

Министър Свилен Нейков с благодарствена грамота от федерацията по динамична стрелба

Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков получи благодарствена грамота за оказаната подкрепа и съдействието при организиране и провеждане на Европейско първенство по динамична стрелба с карабина по правилата на IPSC през месец юли във Велико Търново. Председателят на Българската федерация по динамична стрелба Иван Бързилов връчи на спортния министър още почетния знак на състезанието и екип на националния отбор.

Според Международната централа по динамична стрелба проведеното в България европейско първенство е един от най-добре организираните шампионати на Стария континент до момента с участието на 320 състезатели от 28 държави, поради което има предложение в бъдеще страната ни да стане домакин и на световно първенство.

Министър Нейков благодари за оказаното признание и пожела нови успехи на динамичната стрелба в България.

На церемонията по връчване на грамотата присъстваха също Кристина Петкова – извоювала трето място при жените на Европейското първенство по динамична стрелба с карабина, проведено във Велико Търново, Петя Топалова – секретар на първенството, и председателят на най-големия клуб по динамична стрелба у нас "Динамик" Михаил Витанов.

28.06.2012

Министър Цветан Цветанов е патрон на Европейското първенство по динамична стрелбa

Вицепремиерът и Министър на Вътрешните работи Цветан Цветанов ще бъде патрон на предстоящото Европейско първенство по динамична стрелба, което ще се проведе от 20 до 29 юли 2012 година във Велико Търново. Европейското първенство ще e по престижната и най-трудна дисциплина - Динамична стрелба с карабина, което е изключителна чест и успех за България да бъде домакин на Второто поред Европейско първенство по Динамична стрелба с карабина. Участие ще вземат около 400 състезатели от Европа и света. България получи домакинството благодарение на успехите, които постигна Българската федерация по динамична стрелба (БФДС). БФДС вече два пъти беше удостоена от Международната конфедерация по динамична стрелба (IPSC) с приза за най-бързо развиващ се регион в света. За 2011 година българските състезатели спечелиха 36 златни президентски медала от международни състезания, а наш състезател достигна до четвърто място на Европейско и Световно първенство по динамична стрелба с пистолет. Спортът Динамична стрелба е признат в 90 държави и е най-елитния стрелкови спорт в света. За краткия период от време, в който БФДС развива динамичната стрелба, България успя да се нареди сред най-добрите в света. Спонсори на състезанието са световно известният производител на оптики - Сваровски, както и фирмите Етап-Адрес, Старкий България, АКЗ, Заримекс, Дефенс, Армада Понтика, Нико Енина, Кривицки и сие, ЧСИ Мариян Петков, СиЕнСис Рейсинг, Тийм Калиманджаро и други. Официалният сайт на първенството е erc2012.eu.

18 март 2012

Годишни награди, сезон 2011

София. Наградите за 2011 година във всичките дисциплини по динамична стрелба – пистолет, гладкоцевна пушка, нарезна карабина, 3gun и Екшън Еър бяха връчени на 18 март 2012 на церемония в Парк Хотел Москва. Наградите на отличените победители връчиха двукратна олимпийска шампионка Мария Гроздева и изявения треньор по спортна стрелба Валери Григоров. През 2011 година състезатели на БФДС завоюваха 35 златни президентски медали от международни състезания, девет състезатели взеха участие в световното първенство по динамична стрелба с пистолет, където най-добро представяне за България постигна Кристина Петкова от клуб Саргон гр. Русе. Тя спечели 4-то място в класирането при жени. БФДС през изминалата година домакинства на 13 международни турнира в различните дисциплини

27 декември 2011 г.

Годишно класиране - еърсофт

Подробностите: тук.

05 май 2011 г.

Благотворителен турнир 3 - GUN

На 14.05.2011 г. от 10:00 часа на стрелбищен комплекс „Диана Л”, с. Лозен, София, БФДС организира благотво- рителен турнир по динамична стрелба. Целта на благотворителното събитие е събиране на средства за възстановя- ване на Паметник - чешма на загиналите по време на Първата световна война (1915 - 1918 г.) офицери и войници от състава на Втора българска армия. Паметникът е построен в с. Левуново край гр. Сандански, където се е намирал щабът на Втора българска армия. Турнирът ще се проведе по правилата на Международната конфедерация по динамична стрелба (IPSC) в трите дисциплини на БФДС – Нарезна карабина, Гладкоцевна пушка и Пистолет/Револвер. С настоящото Ви каним да бъдете наши гости на турнира! За повече информация - тел. 0886 664685.

04 февруари 2011

Командоси се включват във Формула 1 на стрелбата

Командоси се включват във Формула 1 на стрелбата. Водещите армии поддържат отбори в елитния спорт. Командоси от 68-а бригада Специални сили в Пловдив взеха участие в семинар по един сравнително нов за България спорт – динамичната стрелба (IPSC), по-известен в света като Формула 1 на стрелбата. Определението съвсем не е случайно. Динамичната стрелба изисква наистина върхова бързина в боравенето с оръжието, но и решителност, съобразителност, точност. А те се постигат с хладнокръвие и отлична ориентация. Все качества, които са изключително ценни както за състезателите от стрелковата Формула 1, така и за военнослужещите. И ето – спортът и воините се срещат. На полигона. Още - тук.

17 април 2010

Министърът на физичес- кото възпитание и спорта Свилен Нейков получи специален благодарствен плакет за изключителния му принос за признаването на спорта "динамична стрелба" в България. Председателят на БФ Динамична стрелба Иван Бързилов поясни, че благодарение на положителното отношение на министъра федерацията е кандидатствала и получила домакинство за провеждането на престижно европейско първенство през 2012 г. Свилен Нейков изрази готовност, МФВС да съдейства на всеки спорт, който ще издигне авторитета и престижа на нашата страна. Спортът динамична стрелба е признат в 82 държави. За краткото време, в което нашата страна развива този спорт, успяхме да се наредим сред най-добрите и два пъти печелим приза "Най-бързо развиващият се регион в света".За 2010 година българските състезатели вече спечелиха два златни медала от международно състезание в Гърция.

15 февруари 2010

Българската федерация по динамична стрелба награди министъра на вътрешните работи. Председателят на федерацията Иван Бързилов връчи благо- дарствен плакет на министър Цветан Цветанов. По този начин представителите на най-елитния стрелкови спорт изразиха признателност за подкрепата на министъра и на МВР при получаването на лиценз. След приключването на тази процедура федерацията е кандидатствала пред Световната конфедерация и е спечелила домакинството за Европейското първенство, което ще се проведе през 2012 година. Днес ръководството на федерацията отправи покана към вътрешния министър да стане патрон на европейското първенство.

Към началото на страницата